REGULAMIN


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji kupna-sprzedaży w sklepie internetowym (zwanym dalej Sklepem) prowadzonym pod adresem www.tektoy.pl, www.tektoy.com.pl, www.tektoy.eu pomiędzy przedsiębiorcą działającym pod nazwą Answer Łukasz Wąwoźny (zwanym dalej Sprzedawcą) a Nabywcami.
2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę będącym przedsiębiorcą z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3, 32-332 Bukowno i zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 637-190-85-53.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Niniejszy regulamin stanowi nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.II. Warunki przyjmowania i realizacji zleceń

1. Zamówienia od Nabywców przyjmowane są poprzez stronę internetową o jednym z adresów podanych w p.1, przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00 oraz soboty, niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego od godziny 9:00.
3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie przez Nabywcę rejestracji w systemie Sklepu i dokonanie zapłaty za zamówiony towar.
4. W czasie rejestracji Nabywca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego poprzez podanie co najmniej następujacych danych:
- imię i nazwisko Nabywcy,
- adres Nabywcy,
- adres e-mail oraz telefon Nabywcy,
- imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy o ile są inne od danych Nabywcy.
5. Sprzedawca celem potwierdzenia przez Nabywcę złożenia zamówienia, wyśle na jego adres e-mail stosowną wiadomość z podanym odnośnikiem potwierdzającym.
6. Po potwierdzeniu zamówienia Nabywca będzie mógł dokonać opłaty za pomocą, dostępnego na stronie Sklepu, systemu płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Nabywca.
7. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku przelewu bezpośredniego lub po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedającego poprawnej autoryzacji płatności z systemu płatności elektronicznych.III. Ceny towarów

1. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili składania przez Nabywcę zamówienia.
2. Wszystkie ceny produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i konkursów.IV. Płatności

1. Płatności za zamówione towary można dokonać poprzez tradycyjny przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub Paypal.
2. W procesie składania zamówienia Nabywca wybiera preferowany sposób płatności.
3. W przypadku wyboru płatności poprzez tradycyjny przelew bankowy, wpłaty nalezy dokonać na rachunek bankowy o numerze 85 10501618 1000002270579697, prowadzony przez ING Bank, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko odbiorcy oraz numer zamówienia.
4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Payu lub Paypal, Nabywca wyraża zgodę na przekazanie wszelkich niezbędnych danych, w tym danych osobowych, firmie Payu lub Paypal celem realizacji płatności.V. Polityka prywatności

1. Z zastrzeżeniem p.IV.4 oraz przypadków przewidzianych w prawie, Sprzedawca, bez zgody Nabywcy, nigdy i pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie dokona sprzedaży danych osobowych Nabywcy osobom trzecim, firmom zewnętrznym lub jakimkolwiek podmiotom.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Nabywca poprzez złożenie zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy.Podanie danych osobowych przez Nabywcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Nabywcę.
4. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, dostępnej w trakcie rejestracji Nabywcy w Sklepie. Nabywca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych do celów marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania na adres e-mail Nabywcy informacji o promocjach, konkursach i ofercie Sprzedawcy.VI. Czas i sposób realizacji zamówień oraz koszty dostawy.

1. Czas realizacji zamówień i koszty dostaw mogą różnić się w zależności od zamawianego towaru i jego ilości.
2. Z zastrzeżeniem p. II.2 Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wysyłka zamówionego towaru z magazynu Sprzedawcy nastąpiła w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu prawidłowo złożonego zamówienia i rejestracji płatności.
3. Każdorazowo o czasie realizacji zamówienia i koszcie dostawy Nabywca jest informowany na etapie składania zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.
4. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy czym zastrzega sobie prawo do korzystania z innych form dostawy towaru.
5. Bez względu na ilość i wartość produktów jednorazowo zakupionych w Sklepie, Nabywca ponosi stały koszt przesyłki wynoszący 22 zł brutto. Przy zamówieniach powyżej 200 zł koszt wysyłki na terenie Polski nie jest doliczany!VII. Zwroty i reklamacje

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Poprzez złożenie oświadczenia rozumie się jego przesłanie na adres siedziby Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail: tektoy (at) o2.pl
2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca jest zobowiązany do odesłania zakupionych towarów w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu  wraz z odpowiednim oświadczeniem i dołączonym dowodem zakupu lub informacją jednoznacznie identyfikującą transakcję (numer i data płatności, numer zamówienia itp.).
3. Należność, czyli koszt towaru oraz koszty dostawy do Nabywcy (w przypadku gdy były poniesione) Nabywca otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Koszty przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy opisać przedmiot reklamacji oraz podać imię i nazwisko Nabywcy, numer zamówienia, numer faktury VAT, paragonu itp. lub którąkolwiek z tych danych o ile umożliwi to jednoznaczne określenie Nabywcy oraz reklamowanego towaru.
5. W sytuacji gdy doręczona do Nabywcy przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia lub nieuprawnionego otwierania prosimy o nie przyjmowanie przesyłki, spisanie protokołu szkody i niezwłoczny kontakt ze Sklepem. W przypadku dostawy firmą kurierską Nabywca ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Nabywca powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie pozbawia Nabywcy do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.
6. Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru należy dołączyć pismo określające, że jest to reklamacja. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sklep.
7. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek za pobraniem.Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).